ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان نمین 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان نیر 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان کوثر 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان سرعین 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان کاشان 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان خمینی شهر 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی شهرستان نجف آباد 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان سلماس 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان نقده 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان پیرانشهر 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان تکاب 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان ماکو 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان سردشت 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان شاهین دژ 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان اشنویه 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان چایپاره 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان شوط 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان پلدشت 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان چالدران 97 – 98 - دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کرج 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان میانه 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ارومیه 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان مرند 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان مراغه 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان سراب 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان عجب شیر 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان جلفا 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان همدان 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان اهر 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شهرستان هریس 97 – 98 - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶