لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی قیر و کارزین - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سروستان - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ارسنجان - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی رستم - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی فراشبند - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بوانات - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی خرم بید - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی گراش - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مهر 96 – 97 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مهر 96 – 97 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
ليست رشته هاي بدون كنكور دانشگاه علمي كاربردي استهبان - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کاشان 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نائین 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مبارکه 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چادگان 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تیران و کرون 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان فریدن 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مشگین شهر 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گرمی 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شاهین شهر و میمه 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دهاقان 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شهرضا 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خمینی شهر 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نیر 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سرعین 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوثر 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان نمین 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بیله سوار 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خلخال 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پارس آباد 97 – 98 - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶